Istanbul ottomane, carrefour diplomatique (XVᵉ-XVIIIᵉ siècles)

Istanbul ottomane, carrefour diplomatique (XVᵉ-XVIIIᵉ siècles)